ساخت ماکت بناهای تاریخی

ساخت ماکت بناهای تاریخی

ساخت ماکت بناهای تاریخی

ساخت ماکت بناهای تاریخی با تمامی جزییات در اسکیل 1/200 در استودیو ماکت سازی اشکان

ساخت تک تک سر ستون ها و حجره های بنای ساختمان عصر قاجار در هستگرد

ساخت ماکت با دستگاه های پیسرفته پرینتر سه بعدی و لیزر با دقت میکرونی برای اولین بار در ایران

رعایت تمامی تناسبات معماری سنتی ایران در ماکت و همچنین ساخت قسمت های از بین رفته بنا با استفاده از نقشه ها و مدارک موجود در سازمان میراث فرهنگی