ساخت ماکت حیات-شهر؛خوانش پدیدارشناسی مکان و نامکان

ساخت ماکت حیات-شهر؛خوانش پدیدارشناسی مکان و نامکان

پرینت سه بعدی پروژه حیات شهر

ماکت سازی پروژه حیات-شهر؛خوانش پدیدارشناسی مکان و نامکان در طراحی سه بعدی تئاتر شهر
شهر در نگاه نو ديگر اجزاي منفصل نيست بلكه پيوستار فضايي است كه تأثير پذيري خود را از مكان ها و نامكان ها دارد. حال كيفيت ، عملكرد و رفتار اجتماعي شكل گرفته دراين بستر در اوج و فرود اين پيوستار بسيار موثر است . نكته قابل ذكر بيان اين موضوع است عملكرد مكان ها و نامكان ها به صورت روندی خطي نيست بلكه پيوستاري است كه به صورت ناحيه اي عمل مي كند و در واقع اين مرز شامل محدوده اي است که هر دو را در بر مي گيرد. هر بنا در درون خود و براساس خوانش و رفتار انساني تركيبي از مكان و نامكان است و ويژگي هاي فردي، كالبدي و اجتماعي در تبديل شدن هريك از اين ويژگي ها موثر است. در بررسي مكان ، نامكان ، شهر و انسان حاضر در آن رابطه دوگانه اي برقرار است. عرصه ي فضاهاي عمومي شهر در درون خود ايجاد تعاملي بين مكان ها و نا مكان ها دارند. ايجاد چنين بستري در طول ساليان از موارد بسيار مهم طراحان شهر و معماران است. فضايي عمومي ، عملكردهاي فرهنگي و تلفيق اين دو ساختار با يكديگر به ايجاد فضايي پويا شامل كنش و واكنش پيوستاري مكان و نامكان مي انجامد. فضاهاي رويداد نيز رابطه اي تعاملی با بستر شهر و فضاهاي عمومي دارد. اول اينكه فضاهاي رويداد محور از جمله عرصه ي فضاهاي عمومي فرهنگي بستري براي جذب جمعيت و حضور فعال مردم در آن ايجاد مي كند. با اين وجود قرارگيري فضاهاي فرهنگي در تعامل مكان ها و نامكان ها و نيز بستر عمومي كه آن ها را درخود جاي داده است عامل پيوندي بين اين دو عنصر تاثير گذار در حيات روزمره ي شهر بيان مي كند در واقع بيان حيات شهر به اين دليل است كه فضاي تعاملي میان اين دوگانگي متضاد و پيوسته در طول روز، در طول ساليان و به طور كلي درزندگي روزمره افراد حضور دارد. حيات كلمه اي براي زندگي است و حاصل اين تعاملات دوگانه جز اين نيست و عرصه ي شكل گيري اين حيات بستر شهر است. پس حيات شهر خوانشي از مكان و نامكان در فضاي شهري است.

پرینت سه بعدی پروژه حیاط شهر

پرینت سه بعدی پروژه حیاط شهر

پرینت سه بعدی پروژه حیاط شهر

پرینت سه بعدی پروژه حیاط شهر

طراحی و مدل سازی سه بعدی : یحیی باقری

پرینت سه بعدی از استدیو اشکان

 

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟ Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday